PREZENTARE - Calarasi Cycling

Du-te la conținut

Meniul principal :


 
 
 

 

STATUT


CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIU, ÎNSEMNE, DURATA


Art. 1 Denumirea completă a sectiei este Calarasi Cycling Team şi va fi menționată în cuprinsul statutului sub prescurtarea C.C.T.


Art. 2  Sectia de ciclism Calarasi Cycling Team se constituie potrivit legii nr. 69/2000 şi a Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 privind înființarea cluburilor sportive de drept privat, fără scop lucrativ de către membri fondatori care semnează prezentul statut. 


Art. 3 Adresa Sectiei de ciclism Calarasi Cycling Team este: Str.Prelungirea Bucuresti,Bl. D6,Sc. 5,Parter Calarasi, jud Calarasi.

Art. 4   Culorile clubului sunt:
 

  • Roşu        

  • Albastru 

  • Verde

Sigla clubului este:Art. 5 Sectia de ciclism Calarasi Cycling Team va funcționa pe perioadă nedeterminată


CAPITOLUL II – SCOP, OBIECTIVE

 

Art. 6 Desfăşurarea de activități sportive în ramura sportivă CICLISM, selecția, inițierea şi pregătirea de sportivi în acest domeniu, participarea la competiții sportive interne şi internaționale.  


Art. 7 Organizarea de ture, curse şi diverse concursuri sportive sau acțiuni de masă, pentru promovarea activităților clubului, promovarea ciclismului, a ecologiei şi a unui mod de viață sănătos. 


Art. 8 Dezvoltarea şi susținerea practicării sportului pe două roți şi a activităților conexe.  

Art. 9 Desfăşurarea şi susținerea programelor educative pe teme de ecologie privind avantajele folosirii bicicletei, regulile şi tradițiile activitatii cicliste, grija şi respectul pentru mediul înconjurător şi conservarea naturii, acțiuni de promovare si popularizare, organizare de evenimente, atragerea de parteneriate şi resurse pentru susținerea oricărei inițiative privind ciclismul, ecologia şi mediul înconjurător.  


Art. 10 Obiectivele C.C.T. decurg și din Statutul și regulamentele Asociațiilor Județene pe ramura de sport / Federațiilor sportive naționale pe ramura de sport la care ne vom afla afiliați.  

În acest sens, C.C.T.  își propune:

1. inițierea, instruirea și perfecționarea membrilor clubului în activitățile cicliste cuprinse în prezentul statut;  

2. sprijinirea organizațiilor și a autorităților în programe legate de activitățile de ciclism, natură, ecologie și turism care are la baza aceste activitati;

3. crearea unei baze materiale și dezvoltarea ei;
4. stimularea activităților cicliste și a regulilor acestora;
5. elaborarea, producerea și difuzarea de materiale documentare, pliante, broșuri, producții audio-video, etc;

6. inițierea și dezvoltarea de relații de colaborare și schimburi cu persoane fizice și juridice, autorități publice, alte cluburi și organisme din țară și din străinătate în scopul ridicării nivelului tehnic al membrilor cu diferite niveluri de pregatire, al instructorilor, antrenorilor, managerilor, etc., acestea urmând a fi prevăzute în cadrul unor protocoale încheiate în acest sens.

7. atragerea de sponsori pentru susținerea financiară a obiectivelor clubului,
8. colaborarea cu autoritățile publice locale și centrale, precum și cu alți factori interesați pentru dezvoltarea și modernizarea bazei materiale 

Art. 11 Acționează pentru prevenirea și combaterea violenței în sport conform Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, pentru promovarea spiritului de sportivitate, (fair-play) și toleranței în întreaga activitate sportivă. 

 
 

CAPITOLUL III – PATRIMONIU 

 
Art.12 Veniturile C.C.T. sunt destinate în exclusivitate scopului propus și pot proveni din: 

patrimoniul inițial în suma de 200 lei;
cotizația membrilor; 
donații, sponsorizări, etc.; 
resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale; 
venituri obținute din activități proprii; 
alte venituri în condițiile legii; 

Art. 13 C.C.T. va putea desfășura activități economice dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legatură cu obiectivele sectiei. Veniturile obținute vor fi folosite în exclusivitate pentru atingerea scopului propus.  


Art. 14 Pentru asigurarea condiților necesare desfășurării activității, sectia poate deține în proprietate, coproprietate, în administrare directă, în folosință și/sau prin închirierea mijloacelor materiale necesare activității sale, ca imobile, terenuri, instalații, spații de cazare situate în apropierea zonelor de practicare a ciclismului cu toate formele sale, precum și alte dotări materiale caracteristice, necesare urmăririi scopului și obiectivelor asociației (structuri artificiale fixe si mobile, amenajate indoor si outdoor, echipament specific, mijloace de transport, etc.) CAPITOLUL III – MEMBRII, DREPTURI ȘI OBLIGAȚII 

 

Art. 15 Poate deveni membru al C.C.T. orice persoană care aderă la statutul asociației, achita cotizația de membru aferenta valabilității legitimației și acționează pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia. 


Art.16 În cadrul C.C.T. își vor desfășura activitatea următoarele categorii de membri: 

1. Membri fondatori – sunt considerați toți semnatarii actului de constituire și ai statutului care și-au achitat partea corespunzătoare din patrimoniul inițial sau alte persoane fizice sau juridice care contribuie la patrimoniul asociației, ulterior inființării acesteia, cu acordul unanim al membrilor fondatori existenți.  


2. Membri de onoare – persoane cărora la propunerea Consiliului Director, C.C.T. le-a acordat titlul la Adunarea Generală, pentru contribuții deosebite în cadrul asociației. Membri de onoare sunt scutiți de la plata cotizației de membru dar beneficiază de toate oportunitățile oferite de C.C.T.; 


3. Membri votanți – orice Membru organizator devine Membru votant în Consiliul Director, după doi ani de la dobandirea primei calități. Calitatea de membru votant păstrează beneficiile și obligațiile de membru organizator dar ia parte și votează deciziile asociației în ședințele Consiliului Director. Membri votanți achită cuantumul aferent cotizației de membru. 
Se poate renunța la calitatea de Membru votant printr-o cerere exprimată în scris către Consiliul Director, urmând ca membrul să revină la statutul de Membru organizator pe perioadă nedeterminată sau până când va dori să devină Membru votant; 


4. Membri organizatori – persoanele care cunosc și aderă fără rezerve la Statutul C.C.T. și participă în mod curent la organizarea și desfășurarea activităților și acțiunilor specifice sectiei, stabilite prin statut; 


5. Membri hobby – persoanele care cunosc și aderă fără rezerve la Statutul C.C.T., participă ocazional la activitățile desfășurate în cadrul asociației și declară, pe proprie răspundere, că starea de sănătate și calitățile fizice și psihice le permit desfășurarea activităților în condiții de maximă securitate, conștiente fiind de potențialul de risc al activităților cicliste și conexe, fapt asumat implicit odată cu decizia de a participa la acțiunile organizate și oferite de C.C.T. și partenerii săi; 


6. Membri elite – persoanele care cunosc și aderă fără rezerve la Statutul C.C.T., participă ca și sportiv legitimat al C.C.T. la activitățile desfășurate în cadrul sectiei sau în cadrul competițiilor locale, naționale și internaționale agreate de club. Membrii elite trebuie să demonstreze prin adeverință de la medicul de familie că starea de sănătate și calitățile fizice și psihice le permit desfășurarea activităților în condiții de maximă securitate, conștiente fiind de potențialul de risc al activităților cicliste și conexe, fapt asumat implicit odată cu decizia de a participa la acțiunile și competițiile organizate sau agreeate de C.C.T.; 


Art. 17 Membrii hobby și Membrii elite sunt înscriși în cadrul C.C.T. pe baza completării unei adeziuni sau a formularului on-line pe site-ul asociației, după achitarea cotizației aferente valabilității legitimației și primirea legitimației de membru. Legitimația are valabilitate de la data eliberării până la următoarea Adunare Generală și dă dreptul posesorului să beneficieze de avantajele și oportunitățile oferite de sectie sau partenerii săi în această perioadă; 


Art. 18 Dacă dorește și exprimă acest lucru în scris printr-o cerere către Consiliul Director, orice Membru fondator, votant sau organizator poate fi în același timp și Membru hobby sau Membru elite, adăugându-se beneficiile și obligațiile rezultate din acest lucru; 


Art. 19 Primirea ca Membru organizator se face pe baza completării unei adeziuni sau a formularului on-line pe site-ul asociației și a unei recomandări din partea a doi membri votanți sau a doi membri ai Consiliului Director. Hotărârea Consiliului Director de respingere a cererii nu se motiveaza și este definitivă; 


Art. 20 Consiliul Director al C.C.T. este competent să decidă asupra admiterii membrilor;  

Art. 21 Orice membru afiliat trebuie să achite cotizația de membru aferenta tipului de membru și a valabilității legitimației, potrivit prevederilor din prezentul statut, până la următoarea Adunare Generală a membrilor sectiei; 


Art. 22 Calitatea de membru al C.C.T. încetează prin:

- retragerea din cadrul sectiei în urma unei cereri scrise;
- neplata la termen a cotizațiilor și taxelor, excepțiile făcând cazurile de forță majoră;  
- excluderea membrului din cadrul sectiei în urma nerepectarea obligațiilor de membru;  dizolvarea C.C.T.;  

Art. 23 Pierderea calității de membru nu obligă secția la restituirea taxelor plătite sau a altor drepturi. Membri de onoare se pot retrage din secție în urma unei notificări scrise transmise Consiliului Director, fără ca aceasta să necesite aprobarea. Ceilalți membri se pot retrage printr-o cerere scrisă adresată Consiliului Director cu minim 15 zile înainte, în cazul membrilor care nu au funcții de execuție sau bunuri în gestiune, sau 30 de zile înainte în cazul celor care au funcții de execuție sau bunuri în gestiune; 


Art. 24 Excluderea unui membru al C.C.T. se aprobă prin decizia Consiliului Director; 

Art. 25 Condițiile de încetare a calității de membru, de excludere a unui membru precum și reafilierea membrilor excluși vor fi precizate ROI.CAPITOLUL IV – ORGANELE DE CONDUCERE ȘI CONTROL 

 
Art. 26 Organele de conducere și control ale organizației sunt: 

- Adunarea Generală
- Consiliul Director 
- Secretarul 


Art. 27 Forul Suprem de decizie al Sectiei de Ciclism Calarasi Cycling Team este Adunarea Generală. 

Art. 28 Adunarea Generală se întrunește după cum urmează : 

- în sesiunea ordinară a Adunării Generale, care are loc anual; 
- în sesiuni extraordinare ce pot fi convocate la cererea Consiliului Director al secției sau la cererea a 2/3 din membri. 


La Adunarea Generală pot participa, în calitate de invitați sau specialiști, persoane din alte instituții sau organizații guvernamentale sau non-guvernamentale din țară sau din străinătate. 

Art. 29 Adunarea Generală:

- în sesiune ordinară este statutară indiferent de numarul de membri ai secției care participă; 
- în sesiune extraordinară Adunarea Generală este statutară în condițiile în care este convocată cu 15 zile înainte și întrunește jumătate plus unul din numărul de membri ai secției; 
- dacă Adunarea Generală nu a fost statutară din punct de vedere al numărului membrilor prezenți la ședință, se convoacă din nou Adunarea Generală în termen de maxim zece zile, ea devenind statutară indiferent de numărul membrilor. 


Art. 30 Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. 

Art. 31 Adunarea Generală are următoarele atribuții: 

- alege și revocă membrii Consiliului Director; 
- stabilește strategia și obiectivele generale ale Sectiei ; 
- modifică actul constitutiv și statutul; 
- controlează activitatea Consiliului Director; 
- orice alte atribuții prevăzute în lege; 
- stabilește cotizațiile; 


Art. 32 Între sesiunile Adunării Generale, conducerea și administrarea C.C.T. sunt asigurate de către Consiliul Director, care este organul executiv al secției. 


Art. 33 Consiliul Director reprezintă organul de conducere ce asigură executarea hotărârilor Adunării Generale. Consiliul Director este format din Presedinte si doi vicepresedinti alesi prin votul Adunării Generale. Durata mandatului este de un an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Își pot depune candidatura pentru o funcție în Consiliul Director doar membrii ai C.C.T. care sunt majori. Membrii Consiliului Director nu pot face parte din organele de conducere sau administrație ale unei organizații cu obiective similare. 


Art. 34 Consiliul Director se întrunește ori de câte ori este nevoie la cererea unuia dintre membrii săi, cel puțin o dată pe lună. Consiliul Director funcționează statutar în prezența celor trei membrii și adoptă hotărâri cu majoritate simplă. Hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese verbale încheiate cu ocazia fiecărei ședințe. 


Art. 35 Consiliul Director are următoarele atribuții: 

- aprobă și urmărește derularea programelor sectiei; 
- stabilește atribuțiile fiecărui membru; 
- administrează patrimoniul C.C.T.; 
- aduce la îndeplinire hotărârile și recomandările Adunării Generale; 
- prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară si proiectul programelor sectiei; 
- convoacă Adunarea Generală; întocmește ROI-ul  C.C.T.; 
- înființează comisii de specialitate pentru anumite activități ale sectiei; 
- aprobă organigrama și politica de personal ale Sectiei; 
- avizează admiterea de noi membri; numește membrii de onoare; 

- stabilește contacte cu parteneri de afaceri, cu administrația de stat, cu organizații similare neguvernamentale sau guvernamentale, cu legislativul; 

- aprobă acordarea de premii pentru activități deosebite; 
- stabilește numărul și cuantumul burselor și premiilor; 
- propune membrii pentru excludere; 
- primește, analizează și rezolvă memoriile, scrisorile, reclamațiile și sugestiile venite din partea membrilor și a terților. 

 

Art. 36 În caz de demisie, suspendare sau excludere, a unui membru al Consiliului Director, acesta poate fi înlocuit prin numirea în respectiva funcție de către Consiliul Director a unui alt membru al Sectiei, cu mandat interimar până la următoarea ședință a Adunării Generale. 


Art. 37 Președintele este ales de Adunarea Generala dintre membrii acestuia cu majoritate de voturi. Mandatul Președintelui este de 4 ani, și poate fi reales. Președintele numește  cei doi Vicepreședinți și Secretarul.  
Secția este reprezentată în relațiile cu terți în Justiție, în relațiile cu alte persoane juridice din țară sau de peste hotare și în fața altor autorități de Președintele Consiliului Director. Presedintele urmărește realizarea deciziilor Consiliului Director. 


Art. 38 Vicepreședinții (doi) Sectiei sunt și vicepreședinți ai Consiliului Director. Ei sunt aleși de Președintele Consiliului Director și îndeplinesc, temporar sau permanent, o parte din atribuțiile Președintelui. Vicepreședinții îndeplinesc sarcinile stabilite de Președinte și Consiliul Director. Ei sunt înlocuiți de drept în cazul în care lipsesc sau se află în incapacitate de a-și îndeplini sarcinile.

 

Art. 39 Secretarul C.C.T.  este ales de Consiliul Director. Mandatul acestuia este de doi ani. Secretarul poate face parte din membrii asociației, dar nu poate face parte din Consiliul Director.

Secretarul are următoarele atribuții: 

- verifică activitatea sectieției, gestionarea patrimoniului acesteia; 
- întocmește și prezintă periodic rapoarte Consiliului Director la cererea acestuia și raportul anual  al C.C.T.; 
- are dreptul de a participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot.
 

Art. 40 Secretarul nu poate lua decizii cu caracter executiv și nu poate încheia acte de gestiune. Secretarul poate renunța la funcție cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile fiind răspunzător pentru retragerea intempestivă și pentru eventualele neglijențe în îndeplinirea atribuțiilor lui.

 

CAPITOLUL V –  DIZOLVARE ȘI LICHIDARE 

 
Art.41 Dizolvarea și lichidarea C.C.T. se va realiza în condițiile legii în vigoare la data dizolvării.  

Sectia se dizolvă:  

1. de drept;  
2. prin hotărârea instanței de judecată;  
3. prin hotărârea adunării generale.  

Sectia se dizolvă de drept prin:  

- imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită;  

- imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul Sectiei, dacă aceasta situatie durează mai mult de un an; 

Secția se poate dizolva și prin hotărârea Adunării Generale, luată cu majoritate de 2/3 din voturi.
PROTOCOL DE COLABORARE


Incheiat intre:

Club Sportiv Yzo-Gym Calarasi, cu sediul in Calarasi, str. Crisana, zona Orizont, incinta Sala Fitness Izocon, reprezentat de domnul Serban Marcu, in calitate de PRESEDINTE


Si

Sectia de ciclism Calarasi Cycling Team ,cu sediul in Calarasi,Str.Prelungirea Bucuresti,Bl. D6,Sc. 5,Parter Calarasi, jud Calarasi, reprezentata legal de Valerica Anghelescu, in calitate de PRESEDINTE


Denumite in continuare Parti, 

Avand in vedere:

- Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul, cu modificarile si completarile ulterioare

Partile convin incheierea prezentului protocol de colaborare.

Art. 1 Scopul protocolului.

- Sprijinirea sportivilor amatori si profesionisti ai sportului de ciclism in vederea participarii la concursuri organizate ;

- Atragerea de noi membrii in cadrul sectiei de ciclism cu sprijinul Clubului Sportiv Yzo Gym.


Art. 2 Obiectul protocolului.

- Participarea sectiei de ciclism Cycling Team la concursuri organizate oficial de catre  Federatia de Ciclism, cu sprijinul Clubului Sportiv Yzo Gym;

- Organizarea competiilor sportive de ciclism.


Art.3 Durata.

- Prezentul protocol este valabil pe o perioada nedeterminata. Partile convin ca valabilitatea protocolului poate inceta  in orice moment prin acordul exprimat scris al oricarei parti.


Art.4 Drepturile si obligatiile sectiei de ciclism Cycling Team

- sa respecte statutul Clubului Sportiv Yzo-Gym;

- sa participe la concursuri de ciclism organizate de Federatia de Ciclism, cu acordul clubului sportiv Yzo Gym;

- sa aduca la cunostinta clubului sportiv Yzo Gym despre fiecare participare la concursuri sportive;

- membrii sectiei de ciclism sa poarte insemnele Clubului Sportiv Yzo-Gym la fiecare apartie in spatiu public, inclusiv la concursurile organizate atat de Federatia de Ciclism cat si concursurile private;
- sa faca mentiune despre clubul Yzo-Gym din care face parte, de fiecare data cand exista un eveniment sportiv la care a luat parte, inclusiv mentionarea pe retelele de socializare respectiv : facebook.com;
- sa se foloseasca de statutul juridic al clubului sportiv Yzo-Gym pentru inscrierea la Federatia de Ciclism si pentru participarea la concursuri organizate de Federatia de ciclism;
- sa aiba dreptul la serviciul de contabilitate gratuit prestat de catre clubul sportiv Yzo-Gym prin contabili autorizati, fara costuri suplimentare;
- sa aiba o gestiune financiara separata de clubul sportiv Yzo-Gym, respectiv sa aiba o evidenta separata a sponsorizarilor ce intra in contul bancar clubului sportiv Yzo-Gym.


Art.4 Drepturile si obligatiile Clubului sportive Yzo-Gym

- sa reprezinte si sa ofere sprijinul sectiei de ciclism Cycling Team la afilirea la Federatia de Ciclism si alte concursuri organizate atat de Federatia de Ciclism cat si concursuri private;
- sa faca mentiune despre sectia de ciclism Cycling Team atat la concursurile la care participa cat si pe site-ul de socializare facebook.com;

- sa asigure contabilitatea sectiei de ciclism Cycling Team in mod gratuit;

- sa asigure o gestiune justa si transparenta a sumelor incasate in contul bancar al clubului Yzo-Gym si sa transfere sumele de bani ce revin sectiei de ciclism Cycling Team;

- sa rezilieze prezentul protocol in orice moment, cu o notificare prealabila a sectiei de ciclism Cycling Team.


Incetarea protocolului de colaborare
- prin acordul scris al partilor;
- prin denuntare unilaterala de catre una dintre parti;
- in cazul reorganizarii sau desfiintarii uneia dintre parti, potrivit legii;

- de plin drept, in caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul protocol de catre una dintre parti;

- in caz de forta majora.


Dispozitii finale

- partile vor actiona in spiritul bunei credinte si vor organiza in mod corespunzator ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului protocol. 
- partile isi vor furniza, in conditiile legii, toate informatiile necesare in vederea asigurarii indeplinirii obligatiilor asumate prin prezentul protocol. 
- partile isi vor coordona actiunile si alte manifestari publice legate de prezentul protocol si se vor consulta ori de cate ori urmeaza ca una dintre ele sa transmita public informatii legate de cele intreprinse in temeiul acestui protocol. 
- prezentul protocol poate fi modificat sau completat, numai cu acordul scris al partilor, ori de cate ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. 
CLUB SPORTIV YZO – GYM                                                                                                 
Prin presedinte,                                                                                                                                                               
                                                                                                                       Sectia de ciclism Cycling Team
                                                                                                                                                     Prin presedinte,

      SECTIA  DE CICLISM ”CALARASI CYCLING TEAM” DIN CADRUL CLUBULUI  SPORTIV  YZO-GYM CALARASI”CALARASI CYCLING TEAM”

SOLICITARE ADEZIUNE IN SECTIA DE CICLISM


Membru ActivMembru Simpatizant

Notă: Dorim sa mentionam faptul ca datele personale inscrise in formular NU vor fi instrainate si nici folosite in alte scopuri, decat pentru verificarea corectitudinii
incadrarii in categoria de participare si pentru informarea utila.

                                                                                                                                                                                              Descarca formular

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

      SECTIA  DE CICLISM ”CALARASI CYCLING TEAM” DIN CADRUL CLUBULUI  SPORTIV  YZO-GYM CALARASI”CALARASI CYCLING TEAM”
PERSOANE MINORE

SOLICITARE ADEZIUNE IN SECTIA DE CICLISM

 Membru Simpatizant

* Membru simpatizant: Participa la evenimentele CCT

ACORD SCRIS DIN PARTEA REPREZENTANTULUI LEGAL

Notă: Dorim sa mentionam faptul ca datele personale inscrise in formular NU vor fi instrainate si nici folosite in alte scopuri, decat pentru verificarea corectitudinii
incadrarii in categoria de participare si pentru informarea utila.

                                                                                                                                                                                              Descarca formular

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Regulament intern al Sectia de Ciclism “Calarasi Cycling Team” poate fi pus la dispozitie la cere  sau poate fi citit la urmatoarea adresa web: www.calarasicycling.ro
Statutul Sectia de Ciclism “Calarasi Cycling Team” poate fi pus la dispozitie la cerere sau poate fi citit la urmatoarea adresa web: www.calarasicycling.ro

Semnatura Presedinte in cazul acordului pentru adeziune:

 
 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal